Storno podmínky škola vaření

Storno podmínky

1. V případě, že zákazník či další účastníci akce/kurzu nemohou absolvovat akci, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit Bistrotéce.

2. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí akce/kurzu v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku. V případě ukončení smlouvy o poskytnutí akce/kurzu dohodou je Bistrotéka povinna zákazníkovi vrátit cenu za poskytnutí akce/kurzu do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet zákazníka, jehož číslo zákazník uvede, či jiným dohodnutým způsobem, není-li dohodou stanoveno jinak.  Zákazníkem se rozumí pouze objednatel (nikoliv obdarovaný). Z této částky je Bistrotéka oprávněna, není-li dohodou stanoveno jinak, odečíst storno poplatky v této výši:

·       zákazník odstoupí od smlouvy 25 a více pracovních dnů před konáním akce/kurzu – 10 % z ceny akce/kurzu; 

·       zákazník odstoupí od smlouvy v rozmezí 24 až 10 pracovních dnů před konáním akce/kurzu – 50 % z ceny akce/kurzu, akce, resp. jednotlivé služby; 

·       zákazník odstoupí od smlouvy méně než 10 pracovních dnů před konáním kurzu nebo v den konání akce/kurzu – 100 % z ceny akce/kurzu.